Disclaimer - Sanders Computers, laat je computer werken!

30 jaar Sanders Computers
Ga naar de inhoud
Eigendom:
Deze website is eigendom van Sanders bv .
Contactgegevens:
maatschappelijke zetel : Jozef Cardijnstraat 31, 8740 Pittem
tel : 051 801 256
E-mail : chris@sanders.be
BTW nummer : BE-438.966.966
Handelsregister : HR Brugge 70 784

Intellectuele eigendomsrechten :
Sanders bv verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken.
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Sanders bv zijn:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Sanders bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Sanders bv hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Sanders bv respecteert uw privacy:
Sanders bv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Sanders bvba op volgend e-mailadres: chris@sanders.be Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Sanders bvba om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Sanders bvba zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de site van Sanders bvba valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Sanders bvba gevestigd is, bevoegd.Property:
This website is the property of Sanders bv.
Contact details:
Registered office : Jozef Cardijnstraat 31, 8740 Pittem
tel. : 051 801 256
E-mail : chris@sanders.be
VAT number : BE-438.966.966
Commercial register : HR Brugge 70 784

Intellectual property rights:
Sanders bv grants the right to display and download materials on this site for personal and non-commercial use only. This is subject to the inclusion of all copyrights and other property rights in any copies of the original materials.

Liability:
In spite of the fact that careful attention has been paid to the content of the site, the materials, information and services on this site are provided as such, without any guarantee regarding the transferability, suitability for a certain aim or non- violation of intellectual property rights. The materials and services on this site may be dated and no longer correspond with current information. All specified properties or prices have been provided by way of information without any obligation.

Trademarks.
All product or company names, logos and images specified on this site may be trademarks of their respective owners and need to be treated as such.

Link to other websites that are not the property of Sanders bv:
Links on this site to other sites are solely for information purposes. Sanders bvba is not responsible for the content of these sites and cannot be held liable in any way whatsoever for any information on these sites. Use of these links is at your own responsibility and risk.

Link to this site:
Links from other sites to this site are allowed but only if Sanders bvba does not suffer any damage because of this. This is also the only way that material from this site can be copied without prior written approval. The direct copying of information without specification, or in case of a web page a link to the source, is not permitted.

Sanders bv respects your privacy:
Sanders bv places great importance on the privacy of users. Although most information on this site is available without the need to provide personal details users may be requested to provide personal information. In this case the information is treated in accordance with the provisions of the Act of 8 December 1992 with regard to the processing of personal details. In pursuance of the provisions of this Act , you have a right to view, modify and delete all information in accordance with the conditions specified in the Act. You can, at no cost and on request, oppose the use of your personal details with a view to direct marketing. To take advantage of this right, please send a message to the following e-mail address: chris@sanders.be. Solely the fact that a customer fills out a form on this website with his/her personal details or places an order, the customer authorises Sanders bvba to process his/her personal details and to use them for internal use. "Internal use" shall be understood to mean customer administration, management of orders, deliveries, invoicing, services, follow-up of the solvency, as well as marketing and personalised publicity. If your personal details (e.g. e-mail) are used for direct marketing, you have the right, at any time, free of charge and without specification of reason, to oppose the further use of your personal details. Sanders bvba shall do all it can to safeguard the security and the confidential nature of your details and, in particular, to act against any change, deletion, distribution or unauthorised access of the data. For more information, customers are requested to apply to the public register that is kept by the Commission for the Protection of privacy.

Any disputes regarding the Sanders bvba site are governed by Belgian legislation. In case of a dispute only the courts in the district of Sanders bvba's registered office have jurisdiction.
Terug naar de inhoud